CZ EN DE HU 
Dveře pro
vestavěné
skříně
Hliníkové
rámečky
Posuvné
rámečky
Clever
cube
Hrany
a úchytkové
profily
LED
sestavy
Hliníkové
podnoží
Světelná
dna

Obchodní podmínky (Pro zákazníky nakupující na IČ)

1. Sortiment
Přehled prodávaného zboží je uveden v platném firemním katalogu, ceníku a na internetových stránkách firmy.

 2.Objednávky
Objednávky je možné uplatnit pouze písemně, a to formou e-mailu nebo v e-shopu. Výrobní čas se řídí časem potřebným na výrobu jednotlivých položek objednávky. Po přijetí objednávky je zákazník informován o předběžném termínu výroby a termínu expedice. Termín se může ve výjimečných případech prodloužit. Výrobce a prodejce v jedné osobě si vyhrazuje právo na změnu termínu expedice bez udání důvodu nebo z důvodu prodlevy ve výrobě..V situaci, kdy nastane prodleva ve výrobním nebo expedičním procesu, bude zákazník neprodleně informován a s kupujícím bude dohodnut další postup.
Pokud nastane tak závažná prodleva, kterou nemohl dodavatel svými prostředky ovlivnit a nelze dodržet původní termín, je zákazník upozorněn a zákazník nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu nedodržení termínu. 
Minimální množství se u objednávek  nestanoví, jen u objednávky LTD výplní, je min. odběr 2m².

3. Rozvoz zboží
Zboží je zasíláno sběrnou službou (dále jen „přepravce“) a u zejména křehkého zboží vlastními prostředky dodavatele v rozvozový den. V případě zasílání zboží přepravcem obecně platí, že dodání je realizováno do 24h od naložení u dodavatele. Za dodržení termínu je odpovědný daný přepravce a firma SALU neodpovídá za opoždění v dopravě.  V případě dopravy vlastními prostředky dodavatele je doprava realizována vždy po dohodě zákazníka s dodavatelem.
Pokud nedojde k vykrytí celé objednávky najednou, bude zbylé zboží zasláno v nejbližším možném termínu.

4. Ceny, splatnosti
Ceny jsou uvedeny v platném ceníku firmy. Na tyto ceny lze stanovit slevy na základě objednávky nebo podle měsíčního odběru, po domluvě s vedením firmy či prostřednictvím delegovaného zaměstnance firmy. Obecně platí, že první zásilka je prováděna vždy na dobírku a splatnosti jsou posuzovány individuálně.
V případě prodlení se splácením pohledávek nad 14 dní po lhůtě splatnosti si firma vyhrazuje právo na okamžitou změnu splatnosti nebo na úplné zastavení plnění objednávek.

5. Záruka, reklamace
Před podpisem převzetí zboží/zásilky od přepravce je nutné, aby si příjemce zkontroloval úplnost a správnost obsahu zásilky dle přiloženého dodacího listu nebo přiložené faktury. Po převzetí zboží zákazníkem od přepravce, nebude brán zřetel na reklamace z důvodu povrchového poškození zboží (vztahuje se i na rozbité sklo u Al rámků). SALU Systems, s.r.o. neručí za poškození zboží v průběhu jeho přepravy. Z tohoto důvodu je nutné případné poškození řešit okamžitě s přepravcem a následně písemně informovat prodávajícího.
Vrácení zboží např. z důvodu povrchového poškození eloxovaných povrchů musí být provedeno tak, aby zboží bylo vráceno v bezpečném obalu, profily se navzájem nedotýkaly a byly proložené a zabezpečené proti dalšímu poškození.
 

5a. Reklamační podmínky (škoda způsobená přepravou)
Odpovědnost za vznik škody
Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen učinit krátký zápis do zasílatelského příkazu a požádat přepravce nejpozději při  převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě.
Jde-li o zjevně neznatelné poškození nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání, rozbalení je příjemce zásilky povinen to sdělit kanceláři přepravce nejpozději do tří dnů po jejím převzetí.
Přepravce se může o poškození u příjemce přesvědčit, případně vyvinout součinnost k sepsání dodatečného zápisu o škodě.
Poškozená zásilka nebo její část může být v případě   uplatnění celé její hodnoty reklamujícím likvidována (příp. použita) až po ukončení reklamace nebo na základě udělení souhlasu povinným. V opačném případě nelze oprávněným uplatnit škodu na zásilce ve výši její hodnoty v době přepravy.
Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody
Odpovědnou za ztrátu nebo poškození zásilky anebo za překročení dodací lhůty je ta právnická osoba, se kterou odesílatel - příkazce uzavřel zasílatelskou smlouvu, nebo podal zasílatelský příkaz a zásilku k přepravě.
Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně do šesti měsíců od vydání zásilky příjemci, jestliže k vydání nedošlo, do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě, jinak toto právo zanikne.
Oprávněným k podání reklamace částečné škody na zásilce v silniční nákladní přepravě je příjemce, při úplném poškození – zničení, nebo ztrátě je odesílatel.
Doklady k uplatnění reklamace
Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady:
• příslušným dílem ZASÍLATELSKÉHO PŘÍKAZU - ZP(čitelná kopie),při pochybnostech originál
• zápisem o škodě - ZOŠ nebo jiný zápis, pokud byl sepsán (čitelná kopie), při pochybnostech originál
• doklad o hodnotě zásilky v době, kdy byla dána k přepravě (dodavatelská faktura), nebo jiné doklady prokazující uplatňovaný nárok.
Pokud oprávněný nedoloží uplatněný nárok co do výše a jeho obsahu, ZASÍLATEL není povinný k zaplacení náhrady škody.
Reklamační řád
1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
• o emailem na adresu: reklamace@salu.cz
• o osobně na adrese: SALU Systems, s. r. o., Žihla 992, Jablunkov
Reklamaci nelze vpisovat do poznámky k objednávce!!!
 4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
• o doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
• o reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
• o reklamační protokol, možnost stažení na webu www.salu.cz 
5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
• o opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
• o neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
• o poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
• o poškození nadměrným zatěžováním,
• o poškození zboží při přepravě DPD, Toptrans (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 6. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. 
7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6. Dopravné
DO 31. ledna 2022
Pro určení výše dopravného je rozhodující fakturační cena bez DPH. Není-li objednávka vykryta zcela a fakturační cena je nižší než dodavatelem požadovaná pro bezplatné zaslání zboží, je rozhodující fakturační cena v případě plného vykrytí objednávky.
Dopravné se neúčtuje v případě dodávek nábytkového kování při překročení fakturační částky 8.000,- Kč. Toto se týká doprav, které směřují od dodavatele na adresu sídla objednatele anebo na adresu provozovny objednatele. Dopravy na jiná jsou dodavatelem zpoplatněny dle tarifů přepravní společnosti, nebo jednotnou částkou 550kč v případě dopravy rozvozem Salu, i když je dosažena a překročena fakturační částka 8.000,- Kč bez DPH. Při doručení zakázky na adresu provozovny rozvozem Salu, fakturace do 8.000,-Kč a rozměrech balíku do 1,4m je dopravné 150,-Kč, nad 1,4m 250,-Kč. V případě, kdy zákazník nevyužije obvyklého - předem dohodnutého termínu tzv. rozvozového dne, bude fakturováno dopravné ve výši  550Kč za zásilku. 
OD 1.2. 2022
Pro určení výše dopravného je rozhodující fakturační cena bez DPH. Není-li objednávka vykryta zcela a fakturační cena je nižší než dodavatelem požadovaná pro bezplatné zaslání zboží, je rozhodující fakturační cena v případě plného vykrytí objednávky.
Dopravné se neúčtuje v případě dodávek nábytkového kování při překročení fakturační částky 8.000,- Kč. Toto se týká doprav, které směřují od dodavatele na adresu sídla objednatele anebo na adresu provozovny objednatele. Dopravy na jiná místa jsou dodavatelem zpoplatněny dle tarifů přepravní společnosti, nebo jednotnou částkou 700kč v případě dopravy rozvozem Salu, i když je dosažena a překročena fakturační částka 8.000,- Kč bez DPH. Při doručení zakázky na adresu provozovny rozvozem Salu, fakturace do 8.000,-Kč a rozměrech balíku do 1,4m je dopravné 150,-Kč, nad 1,4m 250,-Kč. V případě, kdy zákazník nevyužije obvyklého - předem dohodnutého termínu tzv. rozvozového dne, bude fakturováno dopravné ve výši 700Kč za zásilku. Cena dopravného se určí při fakturaci na základě použité dopravy, vlastností zásilky. Pokud expedice vyhodnotí zaslání zásilky přepravní službou jako rizikové, zasílá rozvozem SALU. Cena dopravy prostřednictvím firmy Toptrans (vyšší hmotnostní zásilky) se určí na základě hmotnosti zásilky a vzdálenosti v km dodacího místa. Opět pokud hodnota zásilky přesáhne 8000Kč bez DPH, dopravné se neplatí. 

7. Balné
DO 28.2.2022
Balné při zasílání zboží přepravními službami DPD a TOPTRANS
- kování – 100 kč bez DPH;  rámky, police – 150 kč bez DPH;  dveře s výplní – 200 kč bez DPH (pouze na vyžádání zákazníka)
Balné při doručení zboží rozvozem Salu
- balné se neúčtuje
OD 1.3.2022, ceny bez DPH
Kování, úchytky – 150 Kč,
Rámky, Police – 200 Kč,
Dveře s výplní, clever cube, podnoží, led zrcadla – 250 Kč,

Cenu balného určuje sortiment, který je objednán. Pokud objednávka obsahuje více zboží a toto zboží je složeno z více sortimentů - balné bude odpovídat počtu sortimentů.  Např. Objednávka obsahuje 2 hliníkové rámečky, 10 balíků kování, 2x dveře s laminem, jelikož celá objednávka bude balena na více části z technického hledaska a bezbečnostního hlediska, nelze jinak) balné bude: 200 Kč za rámečky, 150 Kč za všechno kování, 250 Kč za dveře s výplní. Př. č. 2, zákazník objedná zásobu kování na sklad, z tohoto kování odebere část, kterou chce zabalit zvlášť pro svého zákazníka, balné = 150Kč za kování + 150Kč za balení pro zákazníka (může jít i na jinou adresu).

Z důvodu složitosti výpočtu jednotlivého balného při spojování objednávek nebo při zadávání do výroby, může být cena balného změněna při přijetí objednávky. V tom případě je zákazník písemně informován a platí cena balného v potvrzení objednávky zaslané z centrály společnosti (toto potvrzení je nadřezené automatickému potvrzovacímu mailu eshopu). 

8. Vzorky
Vzorky, předváděcí stojany, katalogy a jiné propagační a reklamní prostředky si zákazník může vyžádat na základě písemné objednávky. Jsou poskytovány za úplatu viz  "Eshop-Vzorníky-Podpora prodeje".

9. Ochrana osobních údajů - GDPR
Dodavatel prohlašuje, že v souladu s platnou právní úpravou, a ode dne 25. 05. 2018 i ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “právní úprava ochrany osobních údajů”) zpracovává osobní údaje odběratele/kupujícího, které jsou nezbytné pro plnění objednávek a pro evidenční účely, případně získané z jiných zdrojů souvisejících se vzájemnou spoluprací dodavatele a odběratele, a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí  služeb.
Jestliže odběratel poskytl dodavateli osobní údaje jiných osob než odběratele, odpovídá odběratel dodavateli za to, že takové údaje byly získány a zpracovány zákonným způsobem, jsou přesné, odpovídající stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu tak, aby je dodavatel mohl v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů použít pro poskytování požadované služby/výroby.
Odběratel bere na vědomí, že zasílatel zpřístupňuje osobní údaje odběratele a osob odlišných od odběratele předané odběratelem dodavateli, v nezbytném rozsahu za účelem plnění práv a povinností dodavatele z kupní smlouvy, smluvním partnerům dodavatele, kteří pro dodavatele zajišťují zejména přepravu, svoz, manipulaci, doručení či uložení zásilky za účelem doručení (či jiné služby spočívající v realizaci smluvního vztahu dodavatele a odběratele).
15.4. Zpracováváme následující údaje:
kontaktní údaje –  osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa
údaje o objednaných službách –  údaje o přepravovaných zásilkách,  způsob platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;
                             
Účinnost od 1. 3. 2017
Revize 28.12.2021

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní podmínky (Prodej ke koncovému zákazníkovi bez IČ)

Ke stažení ZDE.

SALU Systems, s. r. o.

Jablunkov – Žihla 992, 739 91

IČ: 27791866

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41788 (dále jen „prodávající“)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.salu.cz


1. Úvodní ustanovení


1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektu SALU Systems, s. r. o. Jablunkov – Žihla 992, 739 91, IČ: 27791866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41788 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.in-duro.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření koupní smlouvy


3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti u prodávajícího na adrese Žihla 992, Jablunkov 739 91;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 1734514339/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a. s. ,(dále jen „účet prodávajícího“).
 
4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího nebo ji předá při převzetí zboží.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. Odstoupení od koupní smlouvy

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Jedná se zejména o produkty hliníkových rámečků, clever cubů, led zrcadel, dveře do skříní na míru, a dalších produktů, jejichž charakterem je výroba na míru dle požadavků zákazníka. 

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@salu.cz

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zboží označené jako "Křehké" je kupující povinen zkontrolovat komplet, otevřením obalu při převzetí od přepravce. Při zjištění poškození zboží je kupující povinen škodu nahlásit přepravci.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.      podmínky viz www.salu.cz/cz/materialy-ke-stazeni


7. Práva z vadného plnění 

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. Další práva a povinnosti smlouvných stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@salu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. Ochrana osobních údajů

9.1.     Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Součástí obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ke stažení na: www.salu.cz/cz/materialy-ke-stazeni/formulare

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování pošty.
Viz www.salu.cz/cz/kontakty/
 
V Jablunkově dne 1.1.2020

 

Kontaktujte nás

SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992
739 91 Jablunkov
Hliníkové rámky, světelné police: gsm: +420 736 628 378 nebo 730 872 204
e-mail: info@salu.cz
Kování pro posuvné dveře: tel.: +420  735 173 167 nebo 733 110 974
e-mail: kovani@salu.cz 

Provozní doba: pouze výdej materiálu registrovaným zákazníkům a podání objednávky. 

Provozovna neslouží jako prodejna!!!

Po – Pá: 6:00 - 15:00 hodin

 

Napište nám
Sledujte násNastavení cookies

Náš web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Pro plný provoz potřebujeme váš souhlas se zpracováním.

        

(Informace o využití souboru cokies naleznete zde)